SENSAI Cosmetics använder personuppgifter insamlade från våra användare och affärspartners (gemensamt kallade, "Kunder") för olika ändamål, inklusive utveckling och marknadsföring av bättre produkter och tjänster för att tillfredsställa våra Kunder. SENSAI är medvetna om att det är ett stort ansvar att korrekt hantera personuppgifter, som är nödvändigt för att bevara det förtroende som våra Kunder har för SENSAI Cosmetics. För att uppfylla detta ansvar iakttar SENSAI Cosmetics alla lagar och föreskrifter gällande skydd av personuppgifter (lagar för skydd av personuppgifter) och arbetar för att korrekt hantera och skydda personuppgifter i enlighet med den här policyn.
SENSAI Cosmetics är även medvetna om att det är ett stort ansvar att korrekt hantera och skydda personnummer och personuppgifter innehållande personnummer (gemensamt kallat "Detaljerade personuppgifter etc."). För att uppfylla detta ansvar iakttar SENSAI Cosmetics alla lagar och föreskrifter gällande skydd av Detaljerade personuppgifter etc. (lagar gällande personnummer) och arbetar för att korrekt hantera och skydda Detaljerade personuppgifter etc. i enlighet med den här policyn.

1. Användning av Personuppgifter och Detaljerade personuppgifter etc. (gemensamt kallat "Personuppgifter etc.")

  SENSAI Cosmetics använder Kunders Personuppgifter etc. endast för de syften som redovisats för Kunderna då dessa uppgifter samlades in, och inom den omfattning som anges på SENSAI Cosmetics webbplats (Användningens omfattning), och kommer inte använda uppgifterna för några andra syften.

2. Korrekt hantering och skydd av Personuppgifter etc.

  SENSAI Cosmetics har vidtagit följande åtgärder för att korrekt hantera och skydda Kunders Personuppgifter etc.:

  • Upprättande av en organisation för att främja skydd av alla Personuppgifter etc., upprätthållen av SENSAI Cosmetics, samt utnämnande av personuppgiftskontrollanter som hanterar Personuppgifter etc.;
  • Upprättande av interna företagsregler baserade på lagar för skydd av personuppgifter, lagar för skydd av personnummer, och regeringsriktlinjer gällande hanteringen av personuppgifter;
  • Utbildning av anställda och andra berörda parter för att säkerställa att de förstår vikten av att skydda Personuppgifter etc. och i stora drag känner till alla tillämpliga regler och riktlinjer;
  • Upprättande av ett register för hantering av personuppgifter och genomdrivande av lämpliga begränsningar i åtkomst till Personuppgifter etc.; och
  • Vidtagande av lämpliga och skäliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till, läckage av, förstörelse av eller ändring av Personuppgifter etc.

3. Tillhandahållande och redovisande till tredje parter

  SENSAI Cosmetics tillhandahåller och redovisar inte Kunders personuppgifter till tredje parter förutom i följande fall:

  • Kunden vars personuppgifter ska redovisas har gett sitt samtycke till detta;
  • Redovisning krävs enligt lag;
  • Informationen tillhandahålls eller redovisas till en tjänsteleverantör i enlighet med Användningens omfattning (se paragraf 4 nedan);
  • Vid delad användning mellan koncernbolag; och
  • Personuppgifterna tillhandahålls i samband med företagssuccessioner på grund av sammanslagningar; spin-off-företag eller annat.

4. Kontroll av tjänsteleverantörer

  SENSAI Cosmetics anförtror emellanåt hanteringen av Personuppgifter etc. till utomstående tjänsteleverantörer. Endast tjänsteleverantörer som har godkänts för att ha korrekt hantering av Personuppgifter etc. kommer att anlitas. Vidare tillhandahåller och redovisar SENSAI Cosmetics sina Kunders Personuppgifter etc. till sådana tjänsteleverantörer under strängt iakttagande av Användningens omfattning och kräver att de, med skriftliga kontrakt eller liknande medel, korrekt hanterar Personuppgifter etc., och periodvis verifierar iakttagandet.

5. Svar på bekräftelse, översyn och andra önskemål gällande Personuppgifter etc.

  När en Kund begär bekräftelse, översyn (korrigering, tillägg eller borttagande), avslutad användning eller borttagande av hans eller hennes Personuppgifter etc., kommer SENSAI Cosmetics vid verifieringen av Kundens identitet, att efterkomma Kundens begäran, såvida det inte finns en skälig anledning att inte göra det.

6. Svar på kommentarer och klagomål gällande hanteringen av Personuppgifter etc.

  Vi kommer att bemöda oss om att hantera alla kommentarer och klagomål gällande vår användning av Kunders Personuppgifter etc. korrekt och utan dröjsmål.

7. Kakor

  SENSAI Cosmetics använder kakor på sina webbsidor i syfte att förbättra dessa webbsidor, förbättra tillhandahållna uppgifter och tjänster samt göra webbplatserna lättare att använda, och, på vissa webbsidor, för att bestyrka medlemskap för inloggning, anpassa tjänstens innehåll eller visa annonser baserade på sökningshistoriken. En kaka är en elektronisk fil som överförs från en viss webbsida till en webbläsare som tittar på sidan, som kan tas fram senare för att urskilja en användares dator.
  SENSAI Cosmetics använder även ett system som styrs av en annan leverantör än SENSAI Cosmetics för användningen av kakor. För mer information, se här.
  Du kan avaktivera eller ta bort kakor i dina webbläsarinställningar. Men detta gör att vissa tjänster, inklusive tjänster som kräver inloggning, blir otillgängliga.

8. Översyn och förbättring av hanteringen av Personuppgifter etc.

  Denna policy kan då och då komma att ses över för att återspegla våra ständiga insatser för att förbättra skyddet av Personuppgifter etc. I enlighet med detta kan denna sekretesspolicy när som helst komma att ändras utan föregående meddelande.