Senast reviderad den 25 maj 2018

SENSAI Cosmetics Inc., 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan ("SENSAI" eller ”vi" eller "vår(a)") och samtliga av dess filialer och dotterbolag i Japan tar dataintegritet på allvar. Denna sekretesspolicy informerar webbplatsanvändarna där denna sekretesspolicy visas (“Webbplatserna”) om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter och annan information om användarna i samband med deras användning av webbplatserna.

1. Typer av personuppgifter och ändamål för hanteringen – Vilka personuppgifter om dig hanterar vi och varför?

1.1 Metadata

Du kan använda webbplatserna utan att tillhandahålla några av dina personuppgifter. I detta fall samlar vi endast in följande metadata som uppstår när du använder webbplatserna: typ och version av webbläsare, operativsystem och gränssnitt, från vilken webbplats du besöker oss (hänvisande webbadress), webbsida/webbsidor du besöker på webbplatserna, datum och tid du använder webbplatserna samt IP-adress.

Din IP-adress används för att ge dig tillgång till webbplatserna. När IP-adressen inte längre behövs för detta ändamål, kortar vi ned din IP-adress genom att ta bort den sista oktetten från IP-adressen. Metadatan, inklusive den nedkortade IP-adressen, används för att förbättra webbplatsernas och -tjänsternas kvalitet och service genom att analysera användarbeteendet hos våra användare.

1.2 Förfrågningar

Om du gör en förfrågan på webbplatserna kommer du att bli ombedd att uppge följande personuppgifter om dig: namn, e-postadress, information om frågan och adress (endast land och stad). Vi hanterar sådana personuppgifter i syfte att kunna svara på dina frågor, tillhandahålla den information du har bett om, förbättra webbplatserna i enlighet med användarmönster och för teknisk administration eller för andra ändamål som du har godkänt.

2. Hanteringssunderlag och konsekvenser – Vad innebär laglig motivering när det kommer till hantering av dina personuppgifter och vad händer om du inte tillhandahåller uppgifterna?

Vi stödjer oss på följande rättsliga grunder för insamlande, hantering och användande av dina personuppgifter:

 • ditt medgivande till hantering av dina uppgifter för ett eller flera specifika ändamål;
 • hanteringen är nödvändig för att verkställa ett avtal som du har ingått eller för att på din begäran, vidta nödvändiga åtgärder innan du ingår ett avtal;
 • hanteringen är nödvändig för att uppfylla våra lagliga skyldigheter;
 • hanteringen är nödvändig för att skydda dina, eller annan fysisk persons vitala intressen;
 • hanteringen är nödvändig för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller i rollen som officiell myndighet som innehas av oss; eller
 • hanteringen är nödvändig för de rättmätiga intressen som vi har på vår sida eller rättmätiga intressen från tredje part, förutom där sådana intressen åsidosätts av intressen eller grundläggande rättigheter och friheter där du behöver skydd av personuppgifter, i synnerhet om du är ett barn; sådana rättmätiga intressen uppfyller ändamålet för hanteringen som nämnts ovan i avsnitt 1.

Att tillhandahålla dina personuppgifter krävs inte enligt lag eller avtal. Att tillhandahålla dina personuppgifter är frivilligt.

Att inte tillhandahålla dina personuppgifter kan vara till nackdel för dig. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kommer det inte, såtillvida inte annat har specificerats, att resultera i några rättsliga konsekvenser för dig.

3. Typer av mottagare och internationella överföringar – Till vem överför vi dina personuppgifter och var finns dessa?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje part för hantering enligt vad som beskrivs nedan:

 • Inom vårt moderbolag och dess filialer och dotterbolag: Vårt moderbolag, Kao Corporation, i Japan och varje filial och dotterbolag (moderbolaget eller varje filial och dotterbolag inklusive oss, det så kallade ”koncernföretaget”) <http://www.kao.com/global/en/about/outline/group-companies/> kan komma att få dina personuppgifter om så är nödvändigt för ovan beskrivna hantering. Beroende på vilken typ av personuppgifter samt för vilket ändamål dessa personuppgifter har samlats in, kan olika interna avdelningar inom koncernföretaget motta dina personuppgifter. Utöver detta kan andra avdelningar inom koncernföretaget få tillgång till vissa av dina personuppgifter utefter behov.
 • Med dataprocessorer: Vissa tredjeparter, oavsett om de är dotterbolag eller ej, kan komma att motta dina personuppgifter för att hantera dessa uppgifter i enlighet med lämpliga instruktioner ("Processorer") då det är nödvändigt för hantering enligt vad som beskrivits ovan, som till exempel webbleverantörer, IT-supportleverantörer och andra tjänsteleverantörer som stödjer oss i underhållet av webbplatserna. Processorerna är föremål för avtalsförpliktelser för att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och för att endast hantera personuppgifter i enlighet med de angivna instruktionerna.
 • Övriga mottagare: Vi kan komma att överföra – i enlighet med gällande dataskyddslag – personuppgifter till brottsbekämpande organ, statliga myndigheter, rättsliga myndigheter, juridiska rådgivare, externa konsulter eller affärspartners. Vid företagsfusioner eller förvärv kan personuppgifter komma att överföras till de tredje parter som är involverad i fusionen eller förvärvet. Vi lämnar ej ut dina personuppgifter till tredje part för annonsering eller marknadsföring eller för något annat ändamål utan tillstånd.

Tillgången till dina personuppgifter är begränsad till de individer som behöver veta dessa för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Internationella överföringar. Personuppgifterna som vi samlar in eller mottar om dig kan komma att överföras till och hanteras av mottagare inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") eller Schweiz.

4. Retentionsperiod – Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behålls så länge detta är nödvändigt för hanteringen som nämnts ovan. När hanteringen är slutförd eller om du på annat sätt avslutat din relation med oss, kommer vi att ta bort dina personuppgifter från våra system och register eller vidta nödvändiga åtgärder för att på ett korrekt sätt anonymisera uppgifterna så att det inte längre går att identifiera dig utifrån dessa (såtillvida vi ej behöver spara informationen för att uppfylla lagar eller förpliktelser koncernföretaget är föremål för).

Vi kan även komma att behålla dina personuppgifter om dina personuppgifter är nödvändiga för att följa gällande lagar eller om vi behöver dina personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara ett rättsligt krav, vid behov. Så långt som möjligt kommer vi att inskränka hanteringen av dina personuppgifter för sådana begränsade syften.

5. Dina rättigheter – Vilka rättigheter har du och hur hävda dina rättigheter?

Rätt att dra tillbaka ditt samtycke: Om du har gett ditt samtycke till viss insamling, hantering och användning av dina personuppgifter kan du närsomhelst dra tillbaka detta samtycke med framtida effekt. Ett sådant tillbakadragande påverkar inte lagenligheten av hanteringen från innan tillbakadragandet av samtycket. Kontakta oss enligt anvisningarna i avsnitt 7 nedan för att dra tillbaka ditt samtycke.

Extra rättigheter gällande sekretesspolicy: Enligt tillämplig dataskyddslag kan du ha rätt att: (i) begära åtkomst till dina personuppgifter; (ii) begära rättelse av dina personuppgifter; (iii) begära radering av dina personuppgifter; (iv) begära begränsning gällande hanteringen av dina personuppgifter; (v) begära dataportabilitet; och/eller (vi) invända mot hanteringen av dina personuppgifter.

Observera att dessa ovannämnda rättigheter kan vara begränsad till tillämplig lokal dataskyddslag. Om du är bosatt inom EU gäller följande rättigheter:

 • Rätt att begära tillgång till dina personuppgifter: Du kan ha rätt att få bekräftat från oss om huruvida personuppgifter om dig hanteras, och om så är fallet, begära tillgång till personuppgifterna. Detta inkluderar – bland annat – syftet med hanteringen, typ av personuppgifter och typ av mottagare eller typ av mottagare som personuppgifterna har eller kommer att överföras till. Dock är detta ej någon absolut rättighet och andra enskildas intressen kan komma att inskränka din rätt till åtkomst.
  Du kan ha rätt att få en kopia av personuppgifterna som hanteras, utan kostnad. För flera, av dig, begärda kopior kan vi komma att ta ut en skälig avgift baserad på administrativa kostnader.
 • Rätt att begära rättelse: Du kan ha rätt att erhålla, från oss, rättelse av felaktiga personuppgifter om dig. Beroende på syftet med hanteringen, kan du ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, bland annat genom att lägga till uppgifter.
 • Rätt att begära radering (rätt att bli glömd): Under vissa omständigheter kan du ha rätt att erhålla, från oss, radering av personuppgifter om dig och vi kan vara tvungna att radera sådana personuppgifter.
 • Rätt att begära begränsning av hantering: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att erhålla, från oss, begränsningar gällande hantering av dina personuppgifter. I sådana fall kommer respektive uppgifter att markeras och endast hanteras av oss i vissa syften.
 • Rätt att begära dataportabilitet: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att erhålla de personuppgifter som rör dig, som du har gett oss, i strukturerat, vanligen använt och maskinläsligt format och du kan ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan enhet utan förhindrande från vårt håll.
 • Rätt att invända: Under vissa omständigheter kan du, när som helst, ha rätt att invända, av skäl som gäller din specifika situation, mot hanteringen av dina personuppgifter och vi kan bli ombedda att inte längre hantera dina personuppgifter. En sådan rättighet att invända gäller i synnerhet om vi samlar in och hanterar dina personuppgifter för profileringsändamål för att bättre förstå ditt intresse för våra produkter och tjänster eller för direkt marknadsföring. Om du har rätt att invända och du använder dig av denna rättighet, kommer dina personuppgifter inte längre att hanteras av oss för dessa ändamål. Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss enligt anvisningarna i avsnitt 7 nedan. Sådan rätt att invända kanske inte finns, i synnerhet, om hanteringen av dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder innan ingående av ett avtal eller för att genomföra ett avtal som redan ingåtts.

För att utöva dina rättigheter, kontakta oss enligt anvisningarna i avsnitt 7 nedan. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet för dataskydd.

6. Cookies och andra spårningstekniker

Vi använder cookies för att förbättra webbplatserna, inklusive för att förbättra befintlig information och tjänster och göra webbplatserna lättare att använda, och, på vissa webbsidor, för att autentisera medlemskap vid inloggning, skräddarsy innehåll eller distribuera reklam baserad på sökhistorik. En cookie är en elektronisk fil som överförs från en specifik webbsida till en webbläsare som visar den sidan, vilken kan hämtas senare för att urskilja en användares dator.

Webbplatserna använder ett system som drivs av en annan leverantör än oss själva för användningen av cookies. För mer information, se.

Du kan inaktivera eller radera cookies i dina webbläsarinställningar. Detta gör dock att vissa tjänster, bland annat tjänster som kräver inloggning, blir otillgängliga för dig.

7. Frågor och kontaktinformation

Om du har några frågor gällande denna sekretesspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter som nämnts ovan i avsnitt 5, kontakta oss på:

SENSAI Cosmetics Inc.,
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan
E-post: Privacy@sensai-cosmetics.co.jp
Kontaktuppgifterna till vår representant inom EU är följande:
Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH
Poeseldorfer Weg 20-22, 20148 Hamburg, Germany
E-post: datenschutz@kanebo-cosmetics.de

8. Förändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy emellanåt för att möta förändringar gällande lagar, regler eller operativa krav. Vi kommer att meddela dig angående sådana förändringar, även om när dessa kommer att träda i kraft, genom att uppdatera datumet för ”senaste revidering” eller på annat sätt som krävs enligt gällande lag. Din fortsatta användning av webbplatserna efter att sådana uppdateringar har trätt i kraft kommer att utgöra godkännande av dessa förändringar. Om du inte godkänner förändringar av denna sekretesspolicy bör du sluta att använda webbplatserna.

Användning av cookies

Vi behöver ditt samtycke för användning av cookies innan du kan besöka hemsidan.
Jag samtycker till användning av cookies.

COOKIES

Vi beklagar att du inte vill använda cookies.
Tyvärr fungerar inte vår hemsida optimalt utan användning av cookies. Därför kommer du inte att kunna besöka den här sidan.
Om du ändrar dig och vill godkänna användning av cookies, klicka här.

Om cookies

Vi, SENSAI Cosmetics Inc. i Japan, använder cookies för att utveckla våra webbplatser, inklusive förbättra informationen, tillhandahållna tjänster och webbplatsernas användbarhet, och på vissa webbplatser, verifiera medlemskap för inloggning, anpassa tjänstens innehåll eller fördela annonser baserat på sökhistorik. En cookie är en elektronisk fil som överförs från en viss webbsida till en webbläsare som visar den sidan och som kan hämtas senare för att identifiera en kunds dator.
Vår användning av cookies hanteras dessutom av en annan leverantör än oss själva. För mer information, se här.
Du kan inaktivera eller ta bort cookies i dina webbläsarinställningar. Detta gör dock att vissa tjänster, inklusive tjänster som kräver inloggning, inte går att nå.

Användning av cookies

Innan du besöker denna webbplats vill vi att du accepterar användningen av cookies.
Jag accepterar användningen av cookies.

Användning av cookieinformationen av tredjeparts tjänsteleverantörer

För att analysera användaråtkomst och optimera annonsfördelningen har Sensai Cosmetics Inc. förvärvat statistisk information om webbplatsanvändning via cookies eller webbsignaler som hanteras av tredjeparts tjänsteleverantörer (*1) och även annonsfördelning via tredjeparts tjänsteleverantör på deras webbplatser. Cookieinformationen som används för åtkomstanalys eller annonsfördelning av tredjeparts tjänsteleverantörer kan inte användas för att identifiera en enskild person. SENSAI Cosmetics Inc. har i samarbete med tredjeparts tjänsteleverantörer optimerat och fördelat annonsering (t.ex. återannonsering och beteende som riktar in sig mot annonsering) baserat på kundens tidigare åtkomst till SENSAI:s webbplats eller annan webbplats med en kombination av förstapartscookies (t.ex. cookie från Google Analytics) och tredjepartscookies (t.ex. cookie från DoubleClick).

(*1) Tredjeparts tjänsteleverantörer som SENSAI Cosmetics Inc. anlitar för webbåtkomstanalys och annonsfördelning hänvisar till följande företag.
För mer uppgifter om användning av cookieinformation av tredjeparts tjänsteleverantörer, besök respektive webbplats via länken nedan.
Om du vill inaktivera cookies (opt-out), gå till opt-out-sidorna för varje tredjepartsleverantörer nedan och följ anvisningarna för att inaktivera cookies. Observera att inaktivering av cookies (opt-out) kan begränsa användningen av vissa tjänster.

Tjänst för optimering av annonsfördelning

Tjänst för analys av webbplatsåtkomst

Lista över opt-out-sidor

Opt-out-sida för Google Inc.: https://adssettings.google.com?hl=sv
Opt-out-sida för Google Inc. DoubleClick-cookie:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sv
Opt-out-sida för Yahoo Japan Corporation: http://btoptout.yahoo.co.jp/optout/preferences.html
Opt-out-sida för FreakOut, Inc.: https://js.fout.jp/info/privacy_en.html
Opt-out-sida för Facebook, Inc.: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Opt-out-sida för D.A.Consortium Inc.: http://feedback.impact-ad.jp/optout?a=mone

Användning av Google Analytics

SENSAI Cosmetics Inc. använder Google Analytics på sina webbplatser för att samla in information för marknadsföring och reklamkampanjer, genomföra statistisk analys av webbplatsanvändning, utföra underhålls- och hanteringsåtgärder samt lösa problem. Trots att Google Analytics samlar in användarinformation via cookies samlas ingen information in som kan användas för att identifiera en enskild person. Användarinformation som samlas in av Google Analytics via cookies ska hanteras av Google i enlighet med Googles sekretesspolicy.
Om du inte vill att dina uppgifter ska samlas in av Google Analytics på webbplatser som tillhör SENSAI Cosmetics Inc. kan du avbryta insamlingen av information genom att aktivera Google Analytics opt-out-tillägg på följande Google-sida.
Opt-out-tillägg för Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja

För mer information om informationen som samlas in av Google Analytics och Googles sekretesspolicy, besök följande Google-webbplatser. Observera att inget av företagen inom SENSAI Cosmetics Inc. kan hållas ansvarigt för eventuella skador till följd av användningen av Google Analytics tjänster.
Användarvillkor för Google Analytics
https://www.google.com/analytics/terms/se.html
Googles policy och villkor
https://policies.google.com/privacy?hl=sv