SEKRETESSPOLICY SENSAIs webbplats

  Senast reviderad den 25 maj 2018

  SENSAI Cosmetics Inc., 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan ("SENSAI" eller ”vi" eller "vår(a)") och samtliga av dess filialer och dotterbolag i Japan tar dataintegritet på allvar. Denna sekretesspolicy informerar webbplatsanvändarna där denna sekretesspolicy visas (“Webbplatserna”) om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter och annan information om användarna i samband med deras användning av webbplatserna.

  1. Typer av personuppgifter och ändamål för hanteringen

  – Vilka personuppgifter om dig hanterar vi och varför?


  1.1 Metadata

  Du kan använda webbplatserna utan att tillhandahålla några av dina personuppgifter. I detta fall samlar vi endast in följande metadata som uppstår när du använder webbplatserna: typ och version av webbläsare, operativsystem och gränssnitt, från vilken webbplats du besöker oss (hänvisande webbadress), webbsida/webbsidor du besöker på webbplatserna, datum och tid du använder webbplatserna samt IP-adress.

  Din IP-adress används för att ge dig tillgång till webbplatserna. När IP-adressen inte längre behövs för detta ändamål, kortar vi ned din IP-adress genom att ta bort den sista oktetten från IP-adressen. Metadatan, inklusive den nedkortade IP-adressen, används för att förbättra webbplatsernas och -tjänsternas kvalitet och service genom att analysera användarbeteendet hos våra användare.

  1.2 Förfrågningar

  Om du gör en förfrågan på webbplatserna kommer du att bli ombedd att uppge följande personuppgifter om dig: namn, e-postadress, information om frågan och adress (endast land och stad). Vi hanterar sådana personuppgifter i syfte att kunna svara på dina frågor, tillhandahålla den information du har bett om, förbättra webbplatserna i enlighet med användarmönster och för teknisk administration eller för andra ändamål som du har godkänt.

  2. Hanteringssunderlag och konsekvenser

  – Vad innebär laglig motivering när det kommer till hantering av dina personuppgifter och vad händer om du inte tillhandahåller uppgifterna?


  Vi stödjer oss på följande rättsliga grunder för insamlande, hantering och användande av dina personuppgifter:

  • ditt medgivande till hantering av dina uppgifter för ett eller flera specifika ändamål;
  • hanteringen är nödvändig för att verkställa ett avtal som du har ingått eller för att på din begäran, vidta nödvändiga åtgärder innan du ingår ett avtal;
  • hanteringen är nödvändig för att uppfylla våra lagliga skyldigheter;
  • hanteringen är nödvändig för att skydda dina, eller annan fysisk persons vitala intressen;
  • hanteringen är nödvändig för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller i rollen som officiell myndighet som innehas av oss; eller
  • hanteringen är nödvändig för de rättmätiga intressen som vi har på vår sida eller rättmätiga intressen från tredje part, förutom där sådana intressen åsidosätts av intressen eller grundläggande rättigheter och friheter där du behöver skydd av personuppgifter, i synnerhet om du är ett barn; sådana rättmätiga intressen uppfyller ändamålet för hanteringen som nämnts ovan i avsnitt 1.

  Att tillhandahålla dina personuppgifter krävs inte enligt lag eller avtal. Att tillhandahålla dina personuppgifter är frivilligt.

  Att inte tillhandahålla dina personuppgifter kan vara till nackdel för dig. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kommer det inte, såtillvida inte annat har specificerats, att resultera i några rättsliga konsekvenser för dig.

  3. Typer av mottagare och internationella överföringar

  – Till vem överför vi dina personuppgifter och var finns dessa?


  Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje part för hantering enligt vad som beskrivs nedan:

  • Inom vårt moderbolag och dess filialer och dotterbolag: Vårt moderbolag, Kao Corporation, i Japan och varje filial och dotterbolag (moderbolaget eller varje filial och dotterbolag inklusive oss, det så kallade ”koncernföretaget”) <http://www.kao.com/global/en/about/outline/group-companies/> kan komma att få dina personuppgifter om så är nödvändigt för ovan beskrivna hantering. Beroende på vilken typ av personuppgifter samt för vilket ändamål dessa personuppgifter har samlats in, kan olika interna avdelningar inom koncernföretaget motta dina personuppgifter. Utöver detta kan andra avdelningar inom koncernföretaget få tillgång till vissa av dina personuppgifter utefter behov.
  • Med dataprocessorer: Vissa tredjeparter, oavsett om de är dotterbolag eller ej, kan komma att motta dina personuppgifter för att hantera dessa uppgifter i enlighet med lämpliga instruktioner ("Processorer") då det är nödvändigt för hantering enligt vad som beskrivits ovan, som till exempel webbleverantörer, IT-supportleverantörer och andra tjänsteleverantörer som stödjer oss i underhållet av webbplatserna. Processorerna är föremål för avtalsförpliktelser för att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och för att endast hantera personuppgifter i enlighet med de angivna instruktionerna.
  • Övriga mottagare: Vi kan komma att överföra – i enlighet med gällande dataskyddslag – personuppgifter till brottsbekämpande organ, statliga myndigheter, rättsliga myndigheter, juridiska rådgivare, externa konsulter eller affärspartners. Vid företagsfusioner eller förvärv kan personuppgifter komma att överföras till de tredje parter som är involverad i fusionen eller förvärvet. Vi lämnar ej ut dina personuppgifter till tredje part för annonsering eller marknadsföring eller för något annat ändamål utan tillstånd.

  Tillgången till dina personuppgifter är begränsad till de individer som behöver veta dessa för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

  Internationella överföringar. Personuppgifterna som vi samlar in eller mottar om dig kan komma att överföras till och hanteras av mottagare inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") eller Schweiz.

  4. Retentionsperiod

  – Hur länge behåller vi dina personuppgifter?


  Dina personuppgifter behålls så länge detta är nödvändigt för hanteringen som nämnts ovan. När hanteringen är slutförd eller om du på annat sätt avslutat din relation med oss, kommer vi att ta bort dina personuppgifter från våra system och register eller vidta nödvändiga åtgärder för att på ett korrekt sätt anonymisera uppgifterna så att det inte längre går att identifiera dig utifrån dessa (såtillvida vi ej behöver spara informationen för att uppfylla lagar eller förpliktelser koncernföretaget är föremål för).

  Vi kan även komma att behålla dina personuppgifter om dina personuppgifter är nödvändiga för att följa gällande lagar eller om vi behöver dina personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara ett rättsligt krav, vid behov. Så långt som möjligt kommer vi att inskränka hanteringen av dina personuppgifter för sådana begränsade syften.

  5. Dina rättigheter

  – Vilka rättigheter har du och hur hävda dina rättigheter?


  Rätt att dra tillbaka ditt samtycke: Om du har gett ditt samtycke till viss insamling, hantering och användning av dina personuppgifter kan du närsomhelst dra tillbaka detta samtycke med framtida effekt. Ett sådant tillbakadragande påverkar inte lagenligheten av hanteringen från innan tillbakadragandet av samtycket. Kontakta oss enligt anvisningarna i avsnitt 7 nedan för att dra tillbaka ditt samtycke.

  Extra rättigheter gällande sekretesspolicy: (i) begära åtkomst till dina personuppgifter; (ii) begära rättelse av dina personuppgifter; (iii) begära radering av dina personuppgifter; (iv) begära begränsning gällande hanteringen av dina personuppgifter; (v) begära dataportabilitet; och/eller (vi) invända mot hanteringen av dina personuppgifter.

  Observera att dessa ovannämnda rättigheter kan vara begränsad till tillämplig lokal dataskyddslag. Om du är bosatt inom EU gäller följande rättigheter:

  • Rätt att begära tillgång till dina personuppgifter: Du kan ha rätt att få bekräftat från oss om huruvida personuppgifter om dig hanteras, och om så är fallet, begära tillgång till personuppgifterna. Detta inkluderar – bland annat – syftet med hanteringen, typ av personuppgifter och typ av mottagare eller typ av mottagare som personuppgifterna har eller kommer att överföras till. Dock är detta ej någon absolut rättighet och andra enskildas intressen kan komma att inskränka din rätt till åtkomst. Du kan ha rätt att få en kopia av personuppgifterna som hanteras, utan kostnad. För flera, av dig, begärda kopior kan vi komma att ta ut en skälig avgift baserad på administrativa kostnader.
  • Rätt att begära rättelse: Du kan ha rätt att erhålla, från oss, rättelse av felaktiga personuppgifter om dig. Beroende på syftet med hanteringen, kan du ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, bland annat genom att lägga till uppgifter.
  • Rätt att begära radering (rätt att bli glömd): Under vissa omständigheter kan du ha rätt att erhålla, från oss, radering av personuppgifter om dig och vi kan vara tvungna att radera sådana personuppgifter.
  • Rätt att begära begränsning av hantering: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att erhålla, från oss, begränsningar gällande hantering av dina personuppgifter. I sådana fall kommer respektive uppgifter att markeras och endast hanteras av oss i vissa syften.
  • Rätt att begära dataportabilitet: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att erhålla de personuppgifter som rör dig, som du har gett oss, i strukturerat, vanligen använt och maskinläsligt format och du kan ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan enhet utan förhindrande från vårt håll.
  • Rätt att invända: Under vissa omständigheter kan du, när som helst, ha rätt att invända, av skäl som gäller din specifika situation, mot hanteringen av dina personuppgifter och vi kan bli ombedda att inte längre hantera dina personuppgifter. En sådan rättighet att invända gäller i synnerhet om vi samlar in och hanterar dina personuppgifter för profileringsändamål för att bättre förstå ditt intresse för våra produkter och tjänster eller för direkt marknadsföring. Om du har rätt att invända och du använder dig av denna rättighet, kommer dina personuppgifter inte längre att hanteras av oss för dessa ändamål. Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss enligt anvisningarna i avsnitt 7 nedan. Sådan rätt att invända kanske inte finns, i synnerhet, om hanteringen av dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder innan ingående av ett avtal eller för att genomföra ett avtal som redan ingåtts.

  För att utöva dina rättigheter, kontakta oss enligt anvisningarna i avsnitt 7 nedan. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet för dataskydd.

  6. Cookies och andra spårningstekniker


  Vi använder cookies för att förbättra webbplatserna, inklusive för att förbättra befintlig information och tjänster och göra webbplatserna lättare att använda, och, på vissa webbsidor, för att autentisera medlemskap vid inloggning, skräddarsy innehåll eller distribuera reklam baserad på sökhistorik. En cookie är en elektronisk fil som överförs från en specifik webbsida till en webbläsare som visar den sidan, vilken kan hämtas senare för att urskilja en användares dator.

  Webbplatserna använder ett system som drivs av en annan leverantör än oss själva för användningen av cookies. För mer information, se.

  Du kan inaktivera eller radera cookies i dina webbläsarinställningar. Detta gör dock att vissa tjänster, bland annat tjänster som kräver inloggning, blir otillgängliga för dig.

  7. Frågor och kontaktinformation


  Om du har några frågor gällande denna sekretesspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter som nämnts ovan i avsnitt 5, kontakta oss på:

  SENSAI Cosmetics Inc.,

  14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan

  Kontaktuppgifterna till vår representant inom EU är följande:

  Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH

  Poeseldorfer Weg 20-22, 20148 Hamburg, Germany

  8. Förändringar i denna sekretesspolicy


  Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy emellanåt för att möta förändringar gällande lagar, regler eller operativa krav. Vi kommer att meddela dig angående sådana förändringar, även om när dessa kommer att träda i kraft, genom att uppdatera datumet för ”senaste revidering” eller på annat sätt som krävs enligt gällande lag. Din fortsatta användning av webbplatserna efter att sådana uppdateringar har trätt i kraft kommer att utgöra godkännande av dessa förändringar. Om du inte godkänner förändringar av denna sekretesspolicy bör du sluta att använda webbplatserna.


  Page Top