TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ SENSAI-sivusto

  Viimeksi tarkistettu 25. toukokuuta 2018

  SENSAI Cosmetics Inc., 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokio, Japani (”SENSAI”) ja kaikki sen Japanissa toimivat osakkuus- ja tytäryhtiöt suhtautuvat tietosuojaan vakavasti. Tämä tietosuojakäytäntö kertoo niiden verkkosivujen käyttäjille, joille tämä tietosuojakäytäntö näytetään (”verkkosivut”), miten kyseisten käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja kerätään ja käsitellään verkkosivujen käytön yhteydessä.

  1. Henkilötietojen ja käsittelytavoitteiden luokat

  – Kerättävät henkilötiedot ja tietojen keräämisen perusteet


  1.1 Metatiedot

  Verkkosivuja voi käyttää antamatta mitään henkilötietoja. Tällöin kerättävät tiedot ovat vain seuraavankaltaisia metatietoja, jotka saadaan verkkosivujen käytöstä: selaimen tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä, verkkosivusto, josta kävijä on tullut Sensain sivustolle (viittaajan URL-osoite), verkkosivut, joilla kävijä on käynyt verkkosivuilla, verkkosivujen käyttöpäivä ja -kellonaika sekä Internet-protokollan osoite (IP).

  Verkkosivujen käyttö tehdään mahdolliseksi kävijän IP-osoitteen avulla. Kun IP-osoitetta ei enää tarvita tähän tarkoitukseen, Sensai lyhentää kävijän IP-osoitetta poistamalla siitä sen viimeisen oktetin. Metatietoja mukaan lukien lyhennettyä IP-osoitetta käytetään verkkosivujen ja palveluiden laadun parantamiseen analysoimalla käyttäjien tapaa käyttää sivustoa.

  1.2 Tiedustelut

  Jos käyttäjä tekee verkkosivuilla kyselyn, häntä pyydetään antamaan itsestään seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, jätettävään kysymykseen liittyvät tiedot ja osoite (vain maa ja postitoimipaikka). Sensai käsittelee tällaisia henkilötietoja tavoitteenaan jätettyihin kyselyihin vastaaminen, pyydettyjen tietojen antaminen, verkkosivujen parantaminen käyttötapojen mukaan sekä teknistä hallintaa tai muuta sellaista tarkoitusta varten, jonka käyttäjä on hyväksynyt.

  2. Käsittelyn perusteet ja seuraukset

  – Käyttäjien henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudelliset perustelut ja seuraukset, jos käyttäjä ei halua tietoja antaa


  Sensain harjoittama käyttäjien henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttö perustuu seuraaville oikeudellisille perusteille:

  • vhenkilön antama suostumus tietojensa käsittelyyn yhdestä tai useammasta erityisestä syystä
  • käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen tekemiseksi, jossa käyttäjä on osapuoli, tai käyttäjän jättämään pyyntöön vastaamiseksi ennen sopimuksen tekemistä
  • käsittely on välttämätöntä Sensaita koskevan oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi
  • käsittely on välttämätöntä käyttäjän tai toisen luonnollisen henkilön keskeisten etujen suojaamiseksi
  • käsittely on välttämätöntä yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai Sensaille annettujen virallisten valtuuksien käyttämisen kannalta tai
  • käsittely on välttämätöntä Sensain tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamiseksi paitsi silloin, kun tällaiset edut syrjäyttää käyttäjän sellaiset henkilötietoihin liittyvät edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaamista, etenkin jos käyttäjä on lapsi.

  Tällaisia oikeutettuja etuja ovat edellä kohdassa 1 esitettyjen käsittelyn tavoitteiden täyttäminen. Henkilökohtaisten tietojen antaminen on käyttäjälle vapaaehtoista.

  Henkilötietojen antamatta jättämisestä voi koitua käyttäjälle haittaa. Ellei toisin mainita, henkilötietojen antamatta jättämisellä ei kuitenkaan ole käyttäjälle oikeudellisia seuraamuksia.

  3. Vastaanottajien ja kansainvälisten siirtojen luokat

  – Tahot, joille Sensai luovuttaa käyttäjien henkilötietoja, ja paikat, joissa niitä säilytetään


  Sensai saattaa siirtää käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille edellä kuvattujen käsittelytavoitteiden perusteella seuraavasti:

  • Emoyrityksen ja sen osakkuus- ja tytäryhtiöiden sisällä: Japanissa toimiva emoyritys Kao Corporation ja kaikki sen osakkuus- ja tytäryhtiöt (emoyrityksestä tai jokaisesta osakkuus- ja tytäryhtiöstä emoyritys mukaan lukien käytetään myös nimitystä "konserniyritys") <http://www.kao.com/global/en/about/outline/group-companies/> voivat vastaanottaa käyttäjien henkilötietoja tarpeen mukaan edellä kuvattujen käsittelytavoitteiden saavuttamiseksi. Konsernin sisällä eri yksiköt voivat vastaanottaa käyttäjien henkilötietoja henkilötietojen ja niiden syiden, joita varten henkilötietoja on kerätty, luokkien mukaan. Lisäksi konserniyhtiön muilla yksiköillä voi olla mahdollisuus käyttää tiettyjä käyttäjiä koskevia henkilötietoja omien tietotarpeidensa mukaan.
  • Tietojen käsittelelijät: Tietyt kolmannet osapuolet riippumatta siitä, ovatko ne sidossuhteessa vai riippumattomia, voivat vastaanottaa käyttäjien henkilötietoja kyseisten tietojen käsittelemistä varten asianmukaisten ohjeiden mukaisesti ("”käsittelijät”") edellä kuvattujen käsittelytavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia osapuolia ovat mm. verkkosivustojen palveluntarjoajat, tietoteknisten tukipalvelujen tarjoajat ja muut palveluiden tarjoajat, jotka tukevat Sensaita verkkosivujen ylläpitämisessä. Käsittelijöillä on sopimusvelvoitteita toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet henkilötietojen suojaamiseksi ja käsitellä henkilötietoja vain annettujen ohjeiden mukaan.
  • Muut vastaanottajat: Sensai voi siirtää – sovellettavan tietosuojalain mukaisesti – henkilötietoja lainvalvontaviranomaisille, viranomaisille, oikeusviranomaisille, asianajajille, ulkopuolisille konsulteille tai liikekumppaneille. Yritysten fuusioitumisen tai yritysostojen yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää fuusioon tai yritysostoon osallistuville kolmansille osapuolille. Sensai ei luovuta käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille mainos- tai markkinointitarkoituksiin tai muuhun tarkoitukseen ilman lupaa.

  Kaikkien käyttäjien henkilötietojen käyttöoikeus on rajoitettu niille henkilöille, joilla on velvollisuus tietää työtehtäviensä täyttämiseksi.

  Kansainväliset siirrot. Henkilötietoja, joita Sensai kerää tai vastaanottaa käyttäjistä, voidaan siirtää sellaisille vastaanottajille käsittelyä varten, jotka toimivat Euroopan talousalueella (”ETA”) tai Sveitsissä tai näiden ulkopuolella.

  4. Säilytysaika

  – Käyttäjien henkilötietojen säilyttämisajan pituus


  Käyttäjien henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista edellä kuvattujen käsittelytavoitteiden saavuttamiseksi. Kun käsittelytavoite on saavutettu tai Sensain ja käyttäjän suhde on muutoin päättynyt, Sensai poistaa käyttäjän henkilötiedot järjestelmistään ja arkistoistaan tai ryhtyy toimenpiteisiin tietojen muutamiseksi nimettömiksi niin, että henkilöä ei enää voida tunnistaa (ellei Sensain tarvitse säilyttää käyttäjän tietoja konserniyritystä koskevien oikeudellisten tai viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi).

  Sensai voi myös säilyttää käyttäjän henkilötiedot, jos jokin sovellettava laki edellyttää kyseisten henkilötietojen säilyttämistä tai jos Sensai tarvitsee kyseisiä henkilötietoja laillisen vaatimuksen todentamiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi vain tietämistarpeen perusteella. Mahdollisuuksien mukaan Sensai rajoittaa käyttäjän henkilötietojen käsittelyn tällaisiin rajallisiin tarkoituksiin.

  5. Käyttäjän oikeudet

  – Käyttäjien oikeudet ja oikeuksien vaatimistavat


  Käyttäjän oikeus peruuttaa suostumuksensa: Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa henkilötietojensa keräämistä, käsittelyä ja käyttöä varten, hän voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tulevana vaikutuksena. Tällainen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä Sensaihin kohdassa 7 mainitulla tavalla.

  Tietosuojaan liittyvät lisäoikeudet: (i) pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa; (ii) pyytää oikaisua omiin henkilötietoihinsa; (iii) pyytää henkilötietojensa poistamista; (iv) pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista; (v) pyytää tietojen siirrettävyyttä; ja/tai (vi) vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

  On huomattava, että sovellettava paikallinen tietosuojalaki saattaa rajoittaa edellä mainittuja oikeuksia. EU:n kansalaisiin sovelletaan seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus pyytää omien henkilötietojen käyttöoikeutta: Käyttäjällä saattaa olla oikeus saada Sensailta vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja, jos näin on, pyytää itseään koskevien tietojen käyttöoikeutta. Näitä käyttöoikeustietoja ovat mm. käsittelyn tarkoitus, kyseisten henkilötietojen luokat ja vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan. Tämä ei kuitenkaan ole ehdoton oikeus, ja muiden henkilöiden edut voivat rajoittaa omaa käyttöoikeutta. Käyttäjällä saattaa olla oikeus saada jäljennös käsittelyn kohteena olevista henkilötiedoista maksutta. Jos käyttäjä tarvitsee lisää kopioita, Sensai voi veloittaa hallinnollisista kustannuksista kohtuullisen hinnan.
  • Oikeus pyytää oikaisua: Käyttäjällä saattaa olla oikeus saada Sensai korjaamaan itseään koskevat virheelliset henkilötiedot. Käsittelyn tarkoituksen mukaan käyttäjällä saattaa olla oikeus saada puutteelliset henkilötietonsa täydennettyä mukaan lukien täydentävän lausunnon antaminen.
  • Oikeus pyytää poistamista (oikeus tulla unohdetuksi): Tietyissä tilanteissa käyttäjällä saattaa olla oikeus saada Sensai poistamaan itseään koskevat henkilötiedot, ja Sensai voi olla velvollinen poistamaan tällaiset henkilötiedot.
  • Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista: Tietyissä tilanteissa käyttäjällä saattaa olla oikeus saada Sensai rajoittamaan omien henkilötietojensa käsittelyä. Tällöin kyseiset tiedot merkitään, ja Sensai voi käsitellä niitä vain tietyissä tarkoituksissa.
  • Oikeus pyytää tietojen siirrettävyyttä: Tietyissä tilanteissa käyttäjällä saattaa olla oikeus vastaanottaa itseään koskevat henkilötiedot, jotka hän on antanut Sensaille, jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneella luettavassa muodossa, ja käyttäjällä saattaa olla oikeus välittää nämä tiedot toiselle yritykselle Sensain tätä estämättä.
  • Oikeus vastustaa: Tietyissä tilanteissa käyttäjällä saattaa olla oikeus vastustaa Sensain toimesta tapahtuvaa henkilökohtaisten tietojensa käsittelyä kulloisenkin tilanteensa perusteella milloin tahansa, ja Sensailta voidaan vaatia, ettei käyttäjän henkilötietoja enää käsitellä. Tällainen oikeus vastustaa voi koskea erityisesti tilannetta, jossa Sensai kerää ja käsittelee käyttäjän henkilötietoja profilointitarkoituksiin tavoitteenaan ymmärtää paremmin käyttäjän Sensain tuotteisiin tai palveluihin liittyvää kiinnostusta tai suoramarkkinointia varten. Jos käyttäjällä on oikeus vastustaa ja hän käyttää tätä oikeutta, Sensai ei enää käsittele käyttäjän henkilötietoja tällaisia tarkoituksia varten. Käyttäjä voi käyttää tätä oikeuttaan ottamalla Sensaihin yhteyttä kohdassa 7 mainitulla tavalla. Tällainen vastustamisoikeus voi erityisesti olla olematta olemassa, jos käyttäjän henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sopimuksen solmimisen edellytyksenä tai jo tehdyn sopimuksen toimeenpanoa varten.

  Käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan ottamalla Sensaihin yhteyttä myöhemmin kohdassa 7 mainitulla tavalla. Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojavaltuutetulle.

  6. Evästeet ja muut seurantatekniikat


  Sensai käyttää evästeitä verkkosivujensa parantamiseen mukaan lukien tarjottavien tietojen ja palvelujen parantaminen sekä verkkosivujen käytön helpottaminen. Joillakin verkkosivuilla evästeitä käytetään jäsenyyden varmistamiseen, palvelusisällön mukauttamiseen tai mainosten näyttämiseen selaushistorian perusteella. Eväste on sähköinen tiedosto, jonka tietty verkkosivu lähettää sivua näyttävään selaimeen, joka voidaan myöhemmin hakea käyttäjän tietokoneen tunnistamiseksi.

  Evästeiden käytön osalta verkkosivut käyttävät Sensaista erillisen tarjoajan järjestelmää. Katso lisätiedot täältä.

  Evästeet voidaan poistaa käytöstä tai poistaa selaimen asetuksista. Osa palveluista mukaan lukien kirjautumista edellyttävät palvelut ei tämän jälkeen kuitenkaan ole enää käytettävissä.

  7. Kysymykset ja yhteystiedot


  Jos tästä tietosuojakäytännöstä on kysyttävää tai jos haluat käyttää edellä osassa 5 kuvattuja oikeuksia, ota yhteyttä Sensaihin osoitteessa:

  SENSAI Cosmetics Inc.,

  14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan

  Sensain EU:ssa toimivan edustajan yhteystiedot ovat seuraavat:

  Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH

  Poeseldorfer Weg 20-22, 20148 Hampuri, Saksa

  8. Tämän tietosuojakäytännön muutokset


  Sensai voi päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain vastauksena muuttuviin lakisääteisiin, lainsäädännöllisiin tai toiminnallisiin vaatimuksiin. Sensai ilmoittaa muutoksista käyttäjille myös koskien niiden voimaan tulemista päivittämällä edellä mainittua "Viimeksi tarkistettu" -päivämäärää tai muuten sovellettavan lain mukaisesti. Verkkosivujen käytön jatkaminen tällaisten päivitysten voimaantulon jälkeen katsotaan kyseisten muutosten hyväksymiseksi. Jos käyttäjä ei hyväksy tämän tietosuojakäytännön päivityksiä, hänen on lopetettava verkkosivujen käyttö.


  Page Top