Data ostatniej modyfikacji: 25 maja 2018 r.

Firma SENSAI Cosmetics Inc. z siedzibą pod adresem 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku,Tokio, Japonia (dalej: „SENSAI”, „my” lub „nasze”) oraz wszystkie przedsiębiorstwa z nią powiązane oraz jej jednostki zależne poważnie podchodzą do kwestii ochrony danych osobowych. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie użytkowników stron internetowych, na których Polityka Prywatności jest wyświetlana („strony internetowe”) o sposobie zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących tych użytkowników w związku z użytkowaniem przez nich stron internetowych.

1. Kategorie ochrony danych i cele przetwarzania – jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu?

1.1 Metadane

Możesz korzystać ze stron internetowych bez udostępniania jakichkolwiek danych osobowych. W takim przypadku gromadzimy wyłącznie następujące rodzaje metadanych dotyczących użytkowania przez Ciebie stron internetowych: rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny, witryna, która przekierowała Cię do odwiedzenia naszej strony (URL witryny przekierowującej), podstrona lub podstrony, które odwiedzasz w ramach naszych stron internetowych, data i godzina dostępu do stron internetowych oraz adres protokołu internetowego (IP).

Twój adres IP będzie wykorzystywany w celu umożliwienia dostępu do stron internetowych. Gdy Twój adres IP przestanie być potrzebny do powyższego celu, zostanie przez nas skrócony poprzez usunięcie ostatniego oktetu. Metadane, w tym skrócony adres IP, będą wykorzystywane w celu poprawy jakości stron internetowych i serwisów oraz usług oferowanych w ich ramach na podstawie analizy sposobów korzystania z tych stron, serwisów i usług przez użytkowników.

1.2 Zapytania

W przypadku złożenia zapytania za pośrednictwem jednej ze stron internetowych poprosimy Cię o podanie następujących danych osobowych: imię, adres poczty elektronicznej, treść zapytania oraz adres (jedynie państwo i miasto). Przetwarzamy te dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na zapytania, prezentowania żądanych informacji, doskonalenia stron internetowych stosownie do sposobów użytkowania oraz na potrzeby administracji technicznej lub w innych celach, na które otrzymaliśmy Twoją zgodę.

2. Podstawa przetwarzania i konsekwencje – w jaki sposób przetwarzanie Twoich danych osobowych uzasadnione jest na mocy obowiązującego prawa i co stanie się w przypadku ich niepodania?

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej naszej firmie; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy jesteś dzieckiem; te uzasadnione interesy stanowi realizacja celów przetwarzania określonych powyżej w sekcji 1.

Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Niepodanie danych osobowych może mieć dla Ciebie niekorzystne skutki. Jednakże, o ile nie zostało określone inaczej, niepodanie danych osobowych nie będzie wywoływało dla Ciebie skutków prawnych.

3. Kategorie odbiorców i międzynarodowe przekazywanie danych – Komu przekazujemy Twoje dane osobowe i gdzie mieszczą się te podmioty?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom trzecim w celach przetwarzania określonych powyżej, mianowicie:

 • Przekazywanie danych w ramach naszej jednostki dominującej oraz jej jednostek zależnych i przedsiębiorstw z nią powiązanych: Stosownie do potrzeb nasza jednostka dominująca, Kao Corporation z siedzibą w Japonii, a także wszystkie jej jednostki zależne i przedsiębiorstwa z nią powiązane (jednostka dominująca lub wszelkie jednostki zależne lub przedsiębiorstwa powiązane, w tym nasza firma, dalej jako: „przedsiębiorstwo wchodzące w skład grupy”) <http://www.kao.com/global/en/about/outline/group-companies/> mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w celach przetwarzania opisanych powyżej. W zależności od kategorii danych osobowych oraz celów ich zbierania różne wewnętrzne działy przedsiębiorstwa wchodzącego w skład grupy mogą otrzymywać Twoje dane osobowe. Ponadto inne działy przedsiębiorstwa wchodzącego w skład grupy mogą mieć dostęp do określonych danych osobowych w ograniczonym zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków.
 • Przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym: Określone podmioty trzecie, powiązane lub niepowiązane z naszą firmą, mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w celu ich przetwarzania na podstawie odpowiednich poleceń („Podmioty przetwarzające”) stosownie do potrzeb w celach przetwarzania opisanych powyżej, w tym dostawcy usług internetowych, dostawcy usług wsparcia informatycznego oraz inni usługodawcy pomagający nam w utrzymaniu stron internetowych. Na podmiotach przetwarzających spoczywać będzie obowiązek wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych osobowych oraz przetwarzania ich wyłącznie według poleceń.
 • Przekazywanie danych innym odbiorcom: Zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami w sprawie ochrony danych możemy przekazywać dane osobowe organom ścigania, organom rządowym, organom sądowym, radcom prawnym, konsultantom zewnętrznym lub partnerom biznesowym. W przypadku połączenia z innym podmiotem w drodze fuzji lub przejęcia innej spółki dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim zaangażowanym w proces fuzji lub przejęcia. Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celach reklamowych ani marketingowych, ani też w jakichkolwiek innych celach bez Twojej uprzedniej zgody.

Dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony do osób, dla których jest on niezbędny do wykonywania obowiązków służbowych.

Międzynarodowe przekazywanie danych. Zbierane lub otrzymywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom znajdującym się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Szwajcarii bądź poza tymi obszarami, jak również mogą być przetwarzane przez tych odbiorców.

4. Okres przechowywania – jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Po zakończeniu przetwarzania w tych celach lub w razie ustania Twojej relacji z naszą firmą w jakikolwiek inny sposób usuniemy Twoje dane osobowe z naszych systemów i rejestrów lub podejmiemy działania w celu odpowiedniej ich anonimizacji, aby ustalenie Twojej tożsamości na ich podstawie nie było już możliwe (chyba że przechowywanie Twoich danych jest niezbędne w celach spełnienia obowiązków ustawowych lub regulacyjnych spoczywających na przedsiębiorstwie wchodzącym w skład grupy).

Możemy również zatrzymać Twoje dane osobowe, jeżeli są one niezbędne do spełnienia wymogów dowolnych przepisów mających zastosowanie lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wyłącznie w ograniczonym zakresie wymaganym do realizacji tych celów. Ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych w największym możliwym zakresie do tych ograniczonych celów.

5. Twoje prawa – jakie masz prawa i w jaki sposób możesz z nich skorzystać?

Prawo do wycofania zgody: W przypadku udzielenia zgody w odniesieniu do określonego zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem następczym. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt, korzystając z danych wskazanych w sekcji 7.

Dodatkowe prawa w zakresie ochrony danych: Stosownie do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych możesz mieć prawo do: (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych; (ii) żądania sprostowania swoich danych osobowych; (iii) żądania usunięcia swoich danych osobowych; (iv) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; (v) żądania przenoszenia danych; lub (vi) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Informujemy, że wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie mających zastosowanie przepisów lokalnych dotyczących ochrony danych. Jeżeli mieszkasz na terenie UE, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do żądania dostępu do danych osobowych: Możesz mieć prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe podlegają przetwarzaniu oraz, jeżeli tak jest, możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Dostęp do danych obejmuje m.in. cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których to dotyczy, a także odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Jednakże nie jest to prawo bezwzględne, a interesy innych osób mogą ograniczać Twoje prawo dostępu.
  Możesz mieć prawo do nieodpłatnego uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które się do nas zwrócisz, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 • Prawo do żądania sprostowania: Możesz mieć prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Stosownie do celów przetwarzania, możesz mieć prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo do żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): W określonych okolicznościach możesz mieć prawo do żądania od nas usunięcia Twoich danych osobowych, a my możemy mieć obowiązek ich usunięcia.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania: W określonych okolicznościach możesz mieć prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku odnośne dane zostaną oznaczone i będziemy mogli je przetwarzać tylko w określonych celach.
 • Prawo do żądania przenoszenia danych: W określonych okolicznościach możesz mieć prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i możesz mieć prawo do przesłania tych danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony.
 • Prawo do sprzeciwu: W określonych okolicznościach możesz mieć prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a wówczas nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych osobowych. Przedmiotowe prawo do sprzeciwu może mieć zastosowanie w szczególności w przypadku zbierania i przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby profilowania w celu lepszego zrozumienia Twoich zainteresowań naszymi produktami i usługami lub w celach marketingu bezpośredniego. Jeżeli przysługuje Ci prawo do sprzeciwu i zdecydujesz się z niego skorzystać, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach. Możesz skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w sekcji 7 poniżej. Takie prawo do sprzeciwu może nie przysługiwać w szczególności, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonania zawartej umowy.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem wskazanym w sekcji 7 poniżej. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

6. Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Wykorzystujemy pliki cookie w celu doskonalenia stron internetowych, w tym poprawy adekwatności dostarczanych informacji i usług oraz ułatwiania korzystania ze stron internetowych, a także, w przypadku niektórych stron internetowych, w celu potwierdzania członkostwa lub umożliwiania logowania, personalizacji zawartości serwisu lub rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych na podstawie historii przeglądania. Plik cookie to elektroniczny plik przesyłany z poziomu określonej strony internetowej do przeglądarki, za pomocą której jest ona wyświetlana, który może zostać później odszukany w celu rozpoznania komputera danego użytkownika.

Do obsługi plików cookie strony internetowe wykorzystują system dostarczony nam przez niezależnego dostawcę. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź.

Możesz wyłączyć obsługę plików cookie lub usunąć je, korzystając z ustawień przeglądarki. Takie działanie spowoduje jednak, że określone usługi, w tym usługi wymagające logowania, będą dla Ciebie niedostępne.

7. Pytania i dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub chęci skorzystania z praw określonych powyżej w sekcji 5 prosimy o kontakt pod adresem:

SENSAI Cosmetics Inc.,
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan
E-mail: Privacy@sensai-cosmetics.co.jp
Dane kontaktowe naszego przedstawiciela na terenie UE:
Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH
Poeseldorfer Weg 20-22, 20148 Hamburg, Germany
E-mail: datenschutz@kanebo-cosmetics.de

8. Zmiany Polityki Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności w celu uwzględnienia w niej zmieniających się wymogów prawnych, regulacyjnych lub operacyjnych. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w jej treści, w tym o terminie ich wejścia w życie, poprzez aktualizację daty ostatniej modyfikacji wskazanej powyżej lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo. Dalsze korzystanie ze stron internetowych po wejściu w życie takich zmian będzie oznaczało ich akceptację. W przypadku braku akceptacji zmian dokonanych w niniejszej Polityce Prywatności należy zaprzestać korzystania ze stron internetowych.

Wykorzystywanie plików cookie

Przed odwiedzeniem tej strony internetowej musisz wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

PLIKI COOKIE

Przykro nam, że nie chcesz zezwolić na korzystanie z plików cookie.
Niestety bez stosowania plików cookie nasza strona nie działa w sposób optymalny. Nie będziesz mieć zatem możliwości odwiedzenia tej strony.
Jeżeli chcesz zmienić zdanie i zezwolić na korzystanie z plików cookie teraz, proszę kliknij tutaj.

O plikach cookie

My, SENSAI Cosmetics Inc. w Japonii, wykorzystujemy pliki cookie na naszych stronach internetowych, aby je ulepszać, w tym ulepszać informacje, świadczone usługi i łatwość korzystania ze stron internetowych, a na niektórych stronach dla uwierzytelniania członkostwa przy logowaniu, dostosowania treści usług lub rozpowszechniania reklam na podstawie historii przeglądania. Plik cookie to plik elektroniczny, który jest przesyłany z określonej strony internetowej do przeglądarki wyświetlającej tę stronę, który można później wyszukać w celu rozróżnienia komputera klienta.
Używamy również systemu obsługiwanego przez dostawcę innego niż my w celu korzystania z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tutaj.
Można wyłączyć lub usunąć pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednak powoduje to, że niektóre usługi, w tym usługi wymagające logowania, staną się niedostępne.

Wykorzystanie plików cookie

Przed odwiedzeniem tej strony internetowej wymagamy zgody użytkownika na wykorzystanie plików cookie.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie plików cookie.

Wykorzystanie informacji z plików cookie przez zewnętrznych dostawców

Aby analizować dostęp użytkowników i optymalizować dystrybucję reklam, SENSAI Cosmetics Inc. uzyskała statystyczne informacje o użytkowaniu strony internetowej za pomocą plików cookie lub sygnalizatorów sieciowych, obsługiwanych przez niezależnych dostawców usług (*1), a także rozpowszechniała reklamy za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług na ich stronach internetowych. Informacje z plików cookie używane do analizy dostępu lub dystrybucji reklam przez zewnętrznych dostawców usług nie mogą być wykorzystane do odróżnienia osoby. SENSAI Cosmetics Inc. w połączeniu z zewnętrznymi dostawcami usług zoptymalizowało i rozpowszechniało reklamy (np. retargetowanie reklamy i reklamy kierującej zachowaniem) w oparciu o wcześniejszy dostęp klienta do strony SENSAI lub innej witryny, w połączeniu z plikami cookie strony pierwszej (np. Google Analytics Cookie) i plikami cookie stron trzecich (np. pliki cookie DoubleClick).

(*1) Zewnętrzni dostawcy usług, których SENSAI Cosmetics Inc. angażuje do analizy dostępu do strony internetowej i dystrybucji reklam, to następujące firmy.
Aby uzyskać szczegóły dotyczące wykorzystywania informacji z plików cookie przez niezależnych dostawców usług, proszę odwiedzić ich witrynę internetową, o adresie przytoczonym poniżej.
Chcąc wyłączyć pliki cookie (zrezygnować), przejść do stron rezygnacji każdego z opisanych poniżej dostawców usług zewnętrznych i postępować zgodnie z instrukcjami, aby wyłączyć pliki cookie. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie (rezygnacja) może ograniczyć korzystanie z niektórych usług.

Usługa optymalizacji dystrybucji reklam

Usługa analizy dostępu do strony

Lista stron rezygnacji

Strona rezygnacji dla Google Inc: https://adssettings.google.com?hl=pl
Strona rezygnacji dla plików cookie Google Inc. DoubleClick: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl
Strona rezygnacji dla Yahoo Japan Corporation: http://btoptout.yahoo.co.jp/optout/preferences.html
Strona rezygnacji dla FreakOut, Inc.: https://js.fout.jp/info/privacy_en.html
Strona rezygnacji dla Facebook, Inc.: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Strona rezygnacji dla D.A. Consortium Inc.: http://feedback.impact-ad.jp/optout?a=mone

Korzystanie z Google Analytics

SENSAI Cosmetics Inc. wykorzystuje Google Analytics na swoich stronach internetowych w celu zbierania informacji marketingowych i promocyjnych, przeprowadzania statystycznych analiz wykorzystania strony internetowej, wykonywania konserwacji i zarządzania oraz rozwiązywania problemów. Mimo że Google Analytics zbiera informacje o użytkownikach poprzez pliki cookie, informacje, które można wykorzystać do identyfikacji danej osoby, nie są gromadzone. Informacje o użytkownikach gromadzone przez Google Analytics poprzez pliki cookie będą zarządzane przez Google zgodnie z polityką prywatności Google.
Jeśli odmówisz zgody na zbieranie informacji o sobie przez Google Analytics na stronach internetowych Sensai Cosmetics Inc., to możesz zawiesić zbieranie informacji poprzez włączenie dodatku rezygnacji dla Google Analytics na poniższej stronie Google.
Dodatek rezygnacji dla Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Aby uzyskać więcej informacji na temat informacji gromadzonych przez Google i polityce prywatności Google Analytics, proszę odwiedzić poniższe strony internetowe Google. Należy pamiętać, że żadna osoba z SENSAI Cosmetics Inc. nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z usług Google Analytics.
Warunki korzystania z usług Google Analytics
https://www.google.com/analytics/terms/pl.html
Polityka i warunki Google
https://policies.google.com/privacy?hl=pl