SENSAI Cosmetics wykorzystuje dane osobowe konsumentów i partnerów biznesowych (dalej zwanych łącznie "Klientami") do różnych celów, w tym do ulepszania produktów i ich promocji oraz dostosowania usług do potrzeb Klientów. W SENSAI Cosmetics jesteśmy świadomi tego, iż właściwe zarządzanie i ochrona danych osobowych wiąże się z dużą odpowiedzialnością i ma wpływ na zaufanie, jakim darzą nas nasi Klienci. Aby sprostać temu zobowiązaniu, SENSAI Cosmetics przestrzega wszystkich praw i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych („Prawa dotyczące ochrony danych osobowych”) i dokłada wszelkich starań, aby w sposób właściwy zarządzać i chronić dane osobowe, zgodnie z niniejszą Polityką.
SENSAI Cosmetics przyznaje również, że właściwe zarządzanie i ochrona Indywidualnego Numeru oraz danych osobowych zawierających ten numer (dalej zwanych łącznie „Szczegółowymi danymi osobowymi i innymi wrażliwymi informacjami”) wiążą się z dużą odpowiedzialnością. Aby sprostać temu zadaniu, SENSAI Cosmetics przestrzega wszystkich praw i przepisów dotyczących ochrony Szczegółowych danych osobowych i innych wrażliwych informacji (Prawa dotyczące Indywidualnego Numeru”) i dokłada wszelkich starań, aby właściwie zarządzać i ochraniać Szczegółowe dane osobowe i inne wrażliwe informacje, zgodnie z niniejszą Polityką.

1. Wykorzystanie Danych osobowych oraz Szczegółowych danych osobowych i innych wrażliwych informacji (dalej zwanych łącznie „Danymi osobowymi i innymi wrażliwymi informacjami”)

  SENSAI Cosmetics wykorzystuje Dane osobowe i inne wrażliwe informacje Klientów wyłącznie do celów, jakie zostały Klientom ujawnione w momencie zgromadzenia tychże danych oraz zgodnie z zakresem użytkowania opublikowanym na stronie internetowej SENSAI Cosmetics (Zakres użytkowania) oraz zapewnia, że informacje te nie zostaną użyte do żadnych innych celów.

2. Właściwe zarządzanie oraz ochrona danych osobowych i innych wrażliwych informacji

  SENSAI Cosmetics wdrożyła następujące środki mające na celu właściwe zarządzanie i ochronę Danych osobowych i innych wrażliwych informacji Klienta:

  • Utworzenie organizacji do promocji ochrony wszelkich Danych osobowych i innych wrażliwych informacji, należącej do SENSAI Cosmetics, oraz mianowanie nadzorców zarządzających Danymi osobowymi i innymi wrażliwymi informacjami;
  • Ustanowienie wewnętrznych przepisów opartych na Prawach dotyczących ochrony danych osobowych, Prawach dotyczących Indywidualnego Numeru oraz wytycznych ministerstwa odnośnie przetwarzania danych osobowych.
  • Szkolenie pracowników oraz pozostałych podmiotów zainteresowanych, aby w pełni rozumieli wagę ochrony Danych osobowych i innych wrażliwych informacji oraz znali wszystkie związane z tą kwestią zasady i wytyczne.
  • Założenie rejestru przetwarzania danych osobowych oraz przestrzeganie stosownych ograniczeń w dostępie do Danych osobowych i innych wrażliwych informacji; oraz
  • Wdrożenie stosownych i rozsądnych środków bezpieczeństwa po to, by zminimalizować ryzyko nieupoważnionego dostępu do Danych osobowych i innych wrażliwych informacji, zapobiegać ich wyciekaniu, zniszczeniu lub przekształceniu.

3. Przekazywanie i ujawnianie informacji osobom trzecim

  SENSAI Cosmetics nie będzie przekazywał ani ujawniał osobom trzecim danych osobowych Klientów, za wyjątkiem następujących przypadków:

  • Klient, którego dane osobowe mają zostać ujawnione wyraził na to uprzednią zgodę;
  • Ujawnienie jest wymagane na mocy prawa;
  • Informacja jest przekazana lub ujawniona usługodawcy zgodnie z Zakresem użytkowania (zob.§4 poniżej);
  • W przypadku wspólnego użytkowania przez spółki będące częścią Grupy; oraz
  • Gdy dane osobowe są przekazane w związku z sukcesją przedsiębiorstwa w wyniku połączenia, wydzielenia się przedsiębiorstwa typu „spin-off” lub w inny sposób.

4. Kontrola dostawców usług

  SENSAI Cosmetics może od czasu do czasu powierzyć zarządzanie Danymi osobowymi i innymi wrażliwymi informacjami zewnętrznym usługodawcom. Rola ta zostanie powierzona tylko i wyłącznie tym usługodawcom, którzy wykazali zdolność do właściwego zarządzania Danymi osobowymi i innymi wrażliwymi informacjami. Ponadto, SENSAI Cosmetics przekazuje i ujawnia wspomnianym usługodawcom Dane osobowe i inne wrażliwe informacje Klientów ściśle przestrzegając Zakresu użytkowania i wymagając, na mocy umowy pisemnej lub za pomocą podobnych środków, aby właściwie zarządzały Danymi osobowymi i innymi wrażliwymi informacjami, a także regularnie sprawdzając zgodność ich działań z tymi wymogami.

5. Odpowiedź na wnioski o potwierdzenie, zmianę lub inne prośby odnośnie Danych osobowych i innych wrażliwych informacji

  W sytuacji, gdy Klient wnosi o potwierdzenie, zmianę (poprawę, uzupełnienie lub usunięcie), zaprzestanie używania lub całkowite usunięcie jego/jej Danych osobowych i innych wrażliwych informacji, SENSAI Cosmetics, po weryfikacji tożsamości Klienta, przychyli się do wniosku, chyba, że istnieją uzasadnione podstawy do jego odrzucenia.

6. Odpowiedź na uwagi i skargi odnośnie przetwarzania Danych osobowych i innych wrażliwych informacji

  SENSAI Cosmetics dokłada wszelkich starań, aby możliwie szybko i należycie rozpatrzyć jakiekolwiek uwagi lub skargi odnośnie używania przez nas Danych osobowych i innych wrażliwych informacji Klienta.

7. Pliki cookies

  SENSAI Cosmetics wykorzystuje na swoich stronach internetowych pliki cookies w celu ulepszenia tych stron, w tym do optymalizacji udzielanych informacji i proponowanych usług oraz aby ułatwić korzystanie ze swojego serwisu, a także, w przypadku niektórych stron, w celu autoryzacji użytkownika podczas logowania, dostosowania treści oraz optymalnego rozpowszechniania reklam na podstawie historii przeglądania. Cookie to elektroniczny plik wysyłany z poszczególnej strony internetowej do wyszukiwarki, na której strona ta jest wyświetlana, i który może później posłużyć do rozpoznania komputera użytkownika.
  SENSAI Cosmetics wykorzystuje również odrębny od własnego system operowania plikami cookies, obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
  Pliki cookies można zdezaktywować lub usunąć je zmieniając ustawienia wyszukiwarki. Należy jednak pamiętać, że może to spowodować zablokowanie dostępu do niektórych usług, w tym usług wymagających logowania.

8. Nadzór i modernizacja zarządzania Danymi osobowymi i innymi wrażliwymi informacjami

  Polityka prywatności może podlegać rewizji, jeśli okaże się to konieczne ze względu na nasze nieustanne dążenie do lepszej ochrony Danych osobowych i innych wrażliwych informacji. Tym samym, niniejsza Polityka może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.