PRIVACY BELEID SENSAI Website

  Laatste herziening 25 mei 2018

  SENSAI Cosmetics Inc., 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan ("SENSAI" of "wij" of "ons") en al haar filialen en dochterondernemingen in Japan nemen gegevensbescherming serieus. Dit Privacybeleid informeert de gebruikers van de van de internetpagina's waarop dit Privacybeleid is weergegeven (“de internetpagina's”) hoe we de persoonsgegevens en andere informatie van die gebruikers verzamelen en verwerken in samenhang met hun gebruik van de internetpagina's.

  1. Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

  - Welke persoonsgegevens verwerken we over u en waarom?


  1.1 Metadata

  U kunt de internetpagina's gebruiken zonder enige persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. In dit geval zullen we alleen de volgende metadata gebruiken die voortkomen uit uw gebruik van de internetpagina's: browsertype en versie, besturingssysteem en interface, website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL), pagina(s) die u bezoekt op de internetpagina's, datum en tijd van uw bezoek aan de internetpagina's, en internetprotocol (IP) adres.

  Uw IP adres zal gebruikt worden om uw toegang tot de internetpagina's mogelijk te maken. Zodra het IP adres niet meer nodig is voor dit doel, zullen we uw IP adres inkorten door de laatste byte van uw IP adres te verwijderen. De metadata, inclusief het ingekorte IP adres, zullen gebruikt worden om de kwaliteit en de diensten van de internetpagina's en diensten te verbeteren door het gebruiksgedrag van de gebruikers te analyseren.

  1.2 Verzoeken

  Als u een verzoek doet op de internetpagina's, zal aan u gevraagd worden om de volgende persoonsgegevens over uzelf op te geven: e-mailadres, details van het verzoek en adres (alleen land en stad). We verwerken zulke persoonsgegevens met het doel om antwoord te geven op uw zoekopdrachten, gevraagde informatie te verstrekken, de internetpagina's te verbeteren aan de hand van gebruikspatronen, en voor technische administratie of andere doelen waarvoor u toestemming hebt gegeven.

  2. Grondslag van de verwerking en gevolgen

  - Wat is de juridische rechtvaardiging voor de verwerking van uw persoonsgegevens en wat gebeurt er als u ervoor kiest deze niet te verstrekken?


  We beroepen ons op de volgende wettelijke grondslagen voor het verzamelen, het verwerken en het gebruik van uw persoonsgegevens:

  • uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor één of meerdere specifieke doelen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat er een overeenkomst afgesloten wordt;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij dienen te voldoen;
  • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of een ander natuurlijk persoon te beschermen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die verricht wordt in het algemeen belang of een taak ter uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend; of
  • de verwerking is noodzakelijk met het oog op de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, behalve wanneer uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, waarvoor bescherming van persoonsgegevens noodzakelijk is, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer je een kind bent; zulke gerechtvaardigde belangen zijn de vervulling van de doeleinden die hierboven in paragraaf 1 beschreven zijn.

  De verstrekking van uw persoonsgegevens is niet vereist op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. De verstrekking van uw persoonsgegevens is vrijwillig voor u.

  Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens kan nadelen voor u tot gevolg hebben. Maar, tenzij anders vermeld, zal het niet verstrekken van uw persoonsgegevens niet tot wettelijke gevolgen voor u leiden.

  3. Categorieën van ontvangers en internationale doorgiften

  - Aan wie geven we uw persoonsgegevens door en waar bevinden zij zich?


  We kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manier doorgeven aan derden voor de hierboven beschreven verwerkingsdoelen:

  • Binnen onze moedermaatschappij en haar filialen en dochterondernemingen: Onze moedermaatschappij, Kao Corporation in Japan, en elk van haar filialen en dochterondernemingen (de moedermaatschappij of elk van haar filialen en dochterondernemingen met inbegrip van ons, "de groepsmaatschappij” genoemd) <http://www.kao.com/global/en/about/outline/group-companies/> kan uw persoonsgegevens ontvangen voor zover dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoelen. Afhankelijk van de categorieën persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, kunnen verschillende afdelingen binnen de groepsmaatschappij uw persoonsgegevens ontvangen. Bovendien kunnen andere afdelingen binnen de groepsmaatschappij toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens over u indien zij hiervan voor hun functie op de hoogte moeten zijn.
  • Met verwerkers van gegevens: Bepaalde derden, ongeacht of deze partners zijn of niet, kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen om die gegevens te verwerken op basis van passende instructies ("Verwerkers") voor zover noodzakelijk voor de hierboven beschreven verwerkingsdoelen, zoals serviceproviders van websites, aanbieders van ondersteunende IT diensten en andere aanbieders van diensten die ons ondersteunen in het bijhouden van de Internetpagina's. De Verwerkers zullen moeten voldoen aan contractuele verplichtingen om passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen, en om de persoonsgegevens alleen zodanig te verwerken als is opgedragen.
  • Andere ontvangers: We kunnen - overeenkomstig het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming - persoonsgegevens doorgeven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties; gerechtelijke autoriteiten; juridisch adviseurs, externe adviseurs, of zakenpartners. In geval van een bedrijfsfusie of een acquisitie, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de derden die betrokken zijn bij de fusie of de acquisitie. We zullen uw persoonsgegevens niet onthullen aan derden voor advertentie- of marketingdoeleinden of voor geen enkel ander doel, zonder toestemming.

  Iedere toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot die personen die hiervan op de hoogte moeten zijn om de verantwoordelijkheden van hun functie te vervullen.

  Internationale doorgiften. De persoonsgegevens die we over u verzamelen of ontvangen, kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") of Zwitserland bevinden.

  4. Bewaarperiode

  - Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?


  Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang als nodig is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoelen. Zodra de verwerkingsdoelen voltooid zijn, of u uw relatie met ons anderszins beëindigd hebt, zullen we uw persoonsgegevens uit onze systemen en bestanden verwijderen of maatregelen treffen om deze op gepaste wijze te anonimiseren zodat u hiermee niet langer geïdentificeerd kunt worden (tenzij we uw informatie dienen te bewaren voor de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan de groepsmaatschappij dient te voldoen).

  We dienen kunnen uw persoonsgegevens eveneens bewaren als uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de naleving van enige toepasselijke wetten of als we uw persoonsgegevens nodig hebben voor het vaststellen, het uitoefenen of het verdedigen van een rechtsvordering, alleen als het nodig is dat wij hiervan op de hoogte zijn. Voor zover dit mogelijk is, zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot zulke afgebakende doelen.

  5. Uw rechten

  - Welke rechten hebt u en hoe kunt u uw rechten uitoefenen?


  Recht om uw toestemming in te trekken: Als u verklaard hebt toestemming te geven tot het op bepaalde wijze verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken met geldigheid in de toekomst. Een dergelijke intrekking zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming. Neemt u alstublieft contact met ons op zoals vermeld is in paragraaf 7 hieronder om uw toestemming in te trekken.

  Aanvullende rechten ter gegevensbescherming: (i) te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens; (ii) te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens; (iii) te verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens; (iv) te verzoeken om het verwerken van persoonsgegevens te beperken; (v) te verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid; en/of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Let er alstublieft op dat deze hierboven genoemde rechten beperkt kunnen worden uit hoofde van het plaatselijk toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Als u een EU-inwoner bent, zijn de volgende rechten van toepassing:

  • Recht om te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens: U kunt het recht hebben om van ons uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die u betreffen, en indien dit het geval is, om te verzoeken om inzage van de persoonsgegevens. De informatie ter inzage omvat – onder andere – de verwerkingsdoeleinden; de betrokken categorieën van persoonsgegevens; de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op inzage beperken. U kunt het recht hebben om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die verwerkt worden. Voor verdere kopieën die door u opgevraagd worden, kunnen we een redelijke vergoeding vragen op grond van administratieve kosten.
  • Recht om te verzoeken om rectificatie: U kunt het recht hebben om rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die u betreffen. Afhankelijk van de verwerkingsdoelen, kunt u het recht hebben om completering van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
  • Recht om het wissen van gegevens te verzoeken (recht om vergeten te worden): Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om het wissen van u betreffende persoonsgegevens van ons te verkrijgen en wij kunnen verplicht zijn om die persoonsgegevens te wissen.
  • Recht om te verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens te verkrijgen. In een dergelijk geval zullen de betrokken persoonsgegevens gemarkeerd worden en mogen deze alleen door ons worden verwerkt voor bepaalde doeleinden.
  • Recht om te verzoeken om overdraagbaarheid van gegevens: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en voor een machine leesbare vorm te verkrijgen, en kunt u het recht hebben om die gegevens aan een andere entiteit over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd.
  • Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en kunnen we verplicht zijn om uw persoonsgegevens niet meer te verwerken. Een dergelijk recht om bezwaar te maken kan in het bijzonder van toepassing zijn als we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor het opstellen van klantenprofielen zodat we uw interesse in onze producten en diensten beter begrijpen, of voor direct marketing. Als u het recht hebt om bezwaar te maken en u maakt gebruik van dit recht, dan zullen uw persoonsgegevens door ons niet meer voor dergelijke doeleinden gebruikt worden. U kunt gebruik maken van dit recht door contact met ons op te nemen zoals vermeld in paragraaf 7 hieronder. In het bijzonder kan een dergelijk recht op bezwaar niet bestaan als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om stappen te ondernemen voordat er een overeenkomst afgesloten wordt, of om een al afgesloten overeenkomst uit te voeren.

  Neem, om gebruik te maken van dit recht, contact met ons op zoals vermeld in paragraaf 7 hieronder. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

  6. Cookies en andere traceringstechnologieën


  We gebruiken cookies om de internetpagina's te verbeteren, inclusief het verbeteren van de verstrekte informatie en diensten en van het gebruiksgemak van de internetpagina's, en op sommige pagina's, om lidmaatschap voor een login te verifiëren, om de inhoud van diensten op de persoon af te stemmen of om advertenties te verspreiden die gebaseerd zijn op de surfgeschiedenis. Een cookie is een elektronisch bestand dat vanuit een bepaalde internetpagina wordt doorgestuurd naar een browser die deze pagina bezoekt, en dat later kan worden opgehaald om de computer van een gebruiker te onderscheiden.

  De internetpagina's gebruiken een systeem dat door een website dienstverlener, anders dan ons, wordt geëxploiteerd voor het gebruik van cookies. Kijk voor meer details op deze pagina.

  U kunt cookies deactiveren of verwijderen in uw browser instellingen. Dit zorgt er echter voor dat bepaalde diensten, inclusief diensten waarvoor een login vereist is, niet meer voor u beschikbaar zijn.

  7. Vragen en contactinformatie


  Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of als u gebruik wilt maken van uw rechten zoals vermeld in paragraaf 5 hierboven, neem dan contact met ons op via:

  SENSAI Cosmetics Inc.,

  14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan

  De contactgegevens van onze vertegenwoordiger binnen de EU zijn als volgt:

  Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH

  Poeseldorfer Weg 20-22, 20148 Hamburg, Germany

  8. Wijzigingen in dit Privacybeleid


  We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen in reactie op de veranderende vereisten inzake wet- of regelgeving, of veranderende operationele eisen. We zullen u op de hoogte brengen van al die wijzigingen op het moment dat deze in werking treden, door de datum van “laatste herziening” bij te werken of op een andere wijze zoals wordt vereist door toepasselijk recht. Het voortzetten van uw gebruik van de internetpagina's na het in werking treden van ieder van deze bijwerkingen staat gelijk aan uw goedkeuring van deze wijzigingen. Als u de bijwerkingen van dit Privacybeleid niet accepteert, moet u stoppen met het gebruik van de internetpagina's.


  Page Top